نیسان بارتهران

نیسان بارتهران، نیسان بار تهران

نیسان بارتهران، نیسان بار تهران

نیسان بارتهران زیر مجموعه ی اتوبار و باربری مالمون تهران با پوشش ۲۴ ساعته و تمام مناطق تهران.

نیسان بارتهران

از جمله مناطق و محله های تحت پوشش نیسان بارتهران

تلفن های تماس نیسان بارتهران

همراه: ۰۹۱۲۰۹۲۵۵۹۸

غرب: ۰۲۱۴۴۷۴۸۳۹۱

غرب: ۰۲۱۴۴۷۴۸۳۹۸

نیسان بار منطقه ۱؛
نیسان بارامامزاده قاسم، نیسان بارتجریش، نیسان بارجماران، نیسان بارچیذر، نیسان باردارآباد، نیسان باردربند، نیسان بارازگل، نیسان باراقدسیه، نیسان بارالهيه، شماره نیسان بار الهيه، نیسان بار اوین، نیسان بارباغ فردوس.

شماره نیسان باراوین

نیسان بار منطقه ۲؛
نیسان بارشهرک مخابرات، نیسان بارشهرآرا، نیسان بارصادقیه، نیسان بارطرشت، نیسان باربرق آلستوم، نیسان بارتهران ویلا، نیسان بارستارخان، شماره نیسان بارشهرک غرب تهران، نیسان بارسعادت آباد، نیسان بارشهرک غرب.

شماره نیسان بارتجریش

نیسان بار منطقه ۳؛
نیسان باراختیاریه، نیسان باربری پاسداران، نیسان باردروس، نیسان باردولت، نیسان باردیباجی، نیسان بارجردن – نیسان بار ولیعصر.

نیسان بارشهرک غرب

نیسان بار منطقه ۴؛
نیسان باربلوار پروین، نیسان بارتهران پارس، نیسان بارحکیمیه، نیسان بارسراج، نیسان بارشمس آباد – نیسان بارمجیدیه، نیسان بارشمیران نو، نیسان بارعلم و صنعت.

نیسان بار منطقه ۵؛
نیسان بارآيت الله كاشانی، نیسان باراشرفی اصفهانی، نیسان بارباغ فیض، نیسان باربلوار فردوس، نیسان بار پونک، نیسان بارجنت آباد، نیسان بارحصارک، نیسان بارسازمان برنامه، نیسان بارشاهین، نیسان بارشهران، نیسان بارشهرزيبا، نیسان بارشهرک آپادانا.

نیسان بارتهران

نیسان بارتهران

شماره نیسان بارپاسداران

نیسان بارشمال تهران

نیسان بار منطقه ۶؛
نیسان بارآرژانتین، نیسان بارساعی، نیسان بارامیرآباد، نیسان بارایرانشهر، نیسان باربهجت آباد، نیسان بارپارک لاله، نیسان بارجنت – رفتگر، نیسان بارجمالزاده، نیسان باردانشگاه تهران، نیسان بارشریعتی، نیسان بارشیراز، نیسان بارعباس آباد، نیسان بارفاطمی.

نیسان بار منطقه ۷؛
نیسان باراجاره دار، نیسان بارارامنه، نیسان بارامجدیه – خاقانی، نیسان بارباغ صبا، نیسان بارسهروردی، نیسان باربهار، نیسان بارحشمتیه، نیسان بارخواجه نصیر – حقوقی، نیسان باردبستان – مجیدیه، نیسان بارسبلان.

شماره نیسان بارولیعصر

نیسان بار منطقه ۸ هشت؛
نیسان بارتسلیحات، نیسان بارتهران پارس، نیسان باردردشت، نیسان بارزرکش، نیسان بارفدک.

نیسان بار منطقه ۹؛
نیسان باراستاد معین، نیسان بارامامزاده عبدالله، نیسان باردکتر هوشیار، نیسان بارسرآسیاب مهرآباد، نیسان بارشمشیری، نیسان بارشهید دستغیب.

نیسان بارپونک

نیسان بار منطقه ۱۰؛
نیسان باربریانک، نیسان بارجی – شبیری، نیسان بارجیحون، نیسان باردامپزشكی، نیسان باررودکی، نیسان بارزنجان.

نیسان بارغرب تهران

نیسان بار منطقه ۱۱؛
نیسان بارآذربایجان، نیسان بارآگاهی، نیسان باراسکندری، نیسان بارامیریه، نیسان بارانبارنفت، نیسان بارجمالزاده – حشمت الدوله، نیسان بارجمهوری، نیسان بارخرمشهر، نیسان بارراه آهن.

نیسان بارشهرک راه آهن

نیسان بارتهران، نیسان بار تمام مناطق تهران

وانت بار تهران

وانت بار تهران

نیسان بار منطقه ۱۲؛
نیسان بارآبشار، نیسان بارارگ، نیسان بارپامنار، نیسان بارامامزاده یحیی، نیسان بارایران، نیسان باربازار، نیسان باربهارستان.

نیسان بار منطقه ۱۳؛
نیسان بارآشتیانی، نیسان بارامامت، نیسان بارپیروزی، نیسان بارتهران نو، نیسان بارحافظیه، نیسان باردهقان، نیسان بارزاهد گیلانی، نیسان بارزینبیه.

نیسان بار منطقه ۱۴؛
نیسان بار۱۳ آبان، نیسان بارآهنگ، نیسان بارآهنگران، نیسان بارابوذر، نیسان باربروجردی، نیسان بارپرستار، نیسان بارپیروزی، نیسان بارتاکسیرانی، نیسان بارجابری، نیسان بارجوادیه، نیسان بارچهارصد دستگاه، نیسان بارخاوران.

نیسان بار منطقه ۱۵؛
نیسان بارابوذر، نیسان باراتابک، نیسان باراسلام آباد – والفجر، نیسان بارافسریه، نیسان باربروجردی – دهقان، نیسان بارشوش، نیسان بارشهرک رضویه، نیسان بارکیانشهر.

نیسان بارمرزداران، نیسان بار مرزداران

نیسان بارجنوب تهران

نیسان بار منطقه ۱۶؛
نیسان بارباغ آذری، نیسان بارتختی، نیسان بارجوادیه، نیسان بارخزانه، نیسان بارشهرک بعثت، نیسان بارعلی آباد، نیسان بارنازی آباد، نیسان باریاخچی آباد.

نیسان بارارزان تهران، نیسان بار ارزان تهران

نیسان بار منطقه ۱۷؛

نیسان بارابوذر، نیسان بارامامزاده حسن، نیسان بارباغ خزانه، نیسان باربلور سازی، نیسان بارجلیلی، نیسان بارزمزم، نیسان بارزهتابی، نیسان بارفلاح.

نیسان بار منطقه ۱۸؛
نیسان بار۱۷ شهریور، نیسان باربهداشت، نیسان بارتولیددارو، نیسان بارحسینی – فردوس، نیسان بارخلیج فارس، نیسان بارشادآباد، نیسان بارشمس آباد، نیسان بارشهرک امام خمینی.

نیسان بار منطقه ۱۹؛
نیسان باراسفندیاری و بستان، نیسان باراسماعیل آباد، نیسان باربوستان ولایت، نیسان باربهمنیار، نیسان بارخانی آباد، نیسان باردولتخواه.

نیسان بارتهران

نیسان بارتهران

نیسان بارشرق تهران

نیسان بار منطقه ۲۰؛
نیسان بار۱۳ آبان، نیسان بارابن بابویه، نیسان باراستخر، نیسان باراقدسیه، نیسان بارباروت کوبی، نیسان بارتقی آباد، نیسان بارجوانمرد، نیسان بارقصاب، نیسان بارحمزه آباد، نیسان باردولت آباد، نیسان باردیلمان، نیسان بارسرتخت.

نیسان بار منطقه ۲۱؛
نیسان بارباشگاه نفت، نیسان بارتهرانسر، نیسان بارچیتگر، نیسان بارشهرک آزادی، نیسان بارشهرک استقلال، نیسان بارشهرک پاسداران، نیسان بارشهرک دانشگاه تهران، نیسان بارشهرک دریا.

نیسان بار منطقه ۲۲؛
نیسان بارآزاد شهر – پیکان شهر، نیسان باردهکده المپیک، نیسان بارزیبادشت، نیسان بارشهرک دژبان، نیسان بارشهرک شهیدباقری.

نیسان بارتهران

وانت بار تهران، وانت بارتهران

وانت بار تهران

وانت بار تهران آماده ارایه خدمات مختلف اتوبار و باربری تهران در مناطق ۲۲ گانه کلان شهر تهران.

از جمله مناطق و محله های تحت پوشش وانت باربری تهران:

تلفن های تماس وانت بارتهران

همراه۰۹۱۲۰۹۲۵۵۹۸

 غرب: ۰۲۱۴۴۷۴۸۳۹۱

 غرب: ۰۲۱۴۴۷۴۸۳۹۸

وانت بار تهران

وانت بار تهران

وانت بار منطقه ۱ یک؛
وانت بار امامزاده قاسم، وانت بار تجریش، وانت بار جماران، وانت بار چیذر، وانت بار دارآباد، وانت بار دربند، وانت بار ازگل، وانت بار اقدسیه، وانت بار الهيه، شماره وانت بار الهيه، وانت بار اوین، وانت بار باغ فردوس.

شماره وانت بار اوین

وانت بار منطقه ۲ دو؛
وانت بار شهرک مخابرات، وانت بار شهرآرا، وانت بار صادقیه، وانت بار طرشت، وانت بار برق آلستوم، وانت بار تهران ویلا، وانت بار ستارخان، شماره وانت بار شهرک غرب تهران، وانت بار سعادت آباد، وانت بار شهرک غرب.

شماره وانت بار تجریش

وانت بار منطقه ۳ سه؛
وانت بار اختیاریه، وانت بار پاسداران، وانت بار دروس، وانت بار دولت، وانت بار دیباجی، وانت بار جردن – وانت بار ولیعصر.

وانت بار شهرک غرب

وانت بار منطقه ۴ چهار؛
وانت بار بلوار پروین، وانت بار تهران پارس، وانت بار حکیمیه، وانت بار  سراج، وانت بار شمس آباد – وانت بار مجیدیه، وانت بار شمیران نو، وانت بار علم و صنعت.

وانت بار منطقه ۵ پنج؛
وانت بار آيت الله كاشانی، وانت بار اشرفی اصفهانی، وانت بار باغ فیض، وانت بار بلوار فردوس، وانت بار پونک، وانت بار جنت آباد، وانت بار حصارک، وانت بار سازمان برنامه، وانت بار شاهین، وانت بار شهران، وانت بار شهرزيبا، وانت بار شهرک آپادانا.

شماره وانت بار پاسداران

وانت بار شمال تهران

وانت بار منطقه ۶ شش؛
وانت بار آرژانتین – ساعی، وانت بار امیرآباد، وانت بار ایرانشهر، وانت بار بهجت آباد، وانت بار پارک لاله، وانت بار جنت – رفتگر، وانت بار جمالزاده، وانت بار دانشگاه تهران، وانت بار شریعتی، وانت بار شیراز، وانت بار عباس آباد، وانت بار فاطمی.

وانت بار منطقه ۷ هفت؛
وانت بار اجاره دار، وانت بار ارامنه، وانت بار امجدیه – خاقانی، وانت بار باغ صبا – سهروردی، وانت بار بهار، وانت بار حشمتیه، وانت بار خواجه نصیر – حقوقی، وانت بار دبستان – مجیدیه، وانت بار سبلان.

شماره وانت بار ولیعصر

وانت بار منطقه ۸ هشت؛
وانت بار تسلیحات، وانت بار تهران پارس، وانت بار دردشت، وانت بار زرکش، وانت بار فدک، وانت بار کرمان.

وانت بار منطقه ۹ نه؛
وانت بار استاد معین، وانت بار امامزاده عبدالله، وانت بار دکتر هوشیار، وانت بار سرآسیاب مهرآباد، وانت بار شمشیری، وانت بار شهید دستغیب.

وانت بار تهران

وانت بار تهران

وانت بار پونک

وانت بار منطقه ۱۰ ده؛
وانت بار بریانک، وانت بار جی – شبیری، وانت بار جیحون، وانت بار دامپزشكی، وانت بار رودکی، وانت بار زنجان.

وانت بار غرب تهران

وانت بار منطقه ۱۱یازده؛
وانت بار آذربایجان، وانت بار آگاهی، وانت بار اسکندری، وانت بار امیریه، وانت بار انبارنفت، وانت بار جمالزاده – حشمت الدوله، وانت بار جمهوری، وانت بار خرمشهر، وانت بار راه آهن.

وانت بار شهرک راه آهن

وانت بار تهران، وانت بار تمام مناطق تهران

وانت بار تهران

وانت بار تهران

وانت بار منطقه ۱۲ دوازده؛
وانت بار آبشار، وانت بار ارگ پامنار، وانت بار امامزاده یحیی، وانت بار ایران، وانت بار بازار، وانت بار بهارستان.

وانت بار منطقه ۱۳ سیزده؛
وانت بار آشتیانی، وانت بار امامت، وانت بار پیروزی، وانت بار تهران نو، وانت بار حافظیه، وانت بار دهقان، وانت بار زاهد گیلانی، وانت بار زینبیه.

وانت بار منطقه ۱۴ چهارده؛
وانت بار ۱۳ آبان، وانت بار آهنگ، وانت بار آهنگران، وانت بار ابوذر، وانت بار بروجردی، وانت بار پرستار، وانت بار پیروزی، وانت بار تاکسیرانی، وانت بار جابری، وانت بار جوادیه، وانت بار چهارصد دستگاه، وانت بار خاوران.

وانت بار منطقه ۱۵ پانزده؛
وانت بار ابوذر، وانت بار اتابک، وانت بار اسلام آباد – والفجر، وانت بار افسریه، وانت بار بروجردی – دهقان، وانت بار شوش، وانت بار شهرک رضویه، وانت بار کیانشهر.

وانت بار مرزداران

وانت بار جنوب تهران

وانت بار منطقه ۱۶ شانزده؛
وانت بار باغ آذری، وانت بار تختی، وانت بار جوادیه، وانت بار خزانه، وانت بار شهرک بعثت، وانت بار علی آباد، وانت بار نازی آباد، وانت بار یاخچی آباد.

وانت بار منطقه ۱۷ هفده؛
وانت بار ابوذر، وانت بار امامزاده حسن، وانت بار باغ خزانه، وانت بار بلور سازی، وانت بار جلیلی، وانت بار زمزم، وانت بار زهتابی، وانت بار فلاح.

وانت بار منطقه ۱۸ هجده؛
وانت بار ۱۷ شهریور، وانت بار بهداشت، وانت بار تولید دارو، وانت بار حسینی – فردوس، وانت بار خلیج فارس، وانت بار شاد آباد، وانت بار شمس آباد، وانت بار شهرک امام خمینی.

وانت بار منطقه ۱۹ نوزده؛
وانت بار اسفندیاری و بستان، وانت بار اسماعیل آباد، وانت بار بوستان ولایت، وانت بار بهمنیار، وانت بار خانی آباد، وانت بار دولتخواه.

وانت بار شرق تهران

وانت بار منطقه ۲۰ بیست؛
وانت بار ۱۳ آبان، وانت بار ابن بابویه، وانت بار استخر، وانت بار اقدسیه، وانت بار باروت کوبی، وانت بار تقی آباد، وانت بار جوانمرد، وانت بار قصاب، وانت بار حمزه آباد، وانت بار دولت آباد، وانت بار دیلمان، وانت بار سرتخت.

وانت بارتهران

وانت بارتهران

وانت بار منطقه ۲۱ بیست و یک؛
وانت بار باشگاه نفت، وانت بار تهرانسر، وانت بار چیتگر، وانت بار شهرک آزادی، وانت بار شهرک استقلال، وانت بار شهرک پاسداران، وانت بار شهرک دانشگاه تهران، وانت بار شهرک دریا.

وانت بار منطقه ۲۲ بیست و دو؛
وانت بار آزاد شهر – پیکان شهر، وانت بار دهکده المپیک، وانت بار زیبا دشت، وانت بار شهرک دژبان، وانت بار شهرک شهید باقری.